Polityka Prywatności

Polityka prywatności stosowaną na stronie internetowej Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie.

 

W związku z realizacją wymogów administratora danych osobowych określone w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie informuje o przetwarzaniu danych osobowych oraz o przysługujących  prawach z tym związanych. Celem przekazania przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie informacji jest umożliwienie Państwu skorzystania z uprawnień określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych tj. w szczególności z prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych i pozostałych praw określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

I. Wskazanie administratora


Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie ul Konopnickiej 26; 30-302 Kraków.


II. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna 
1) realizacji zawartych umów zlecenia usługi lub o wykonanie dzieła, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

2) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f

3) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest
a) dla celu marketingu usług i produktów własnych Administratora,
b) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
c) dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych,
d) dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci
i informacji.

4) subskrypcji do newslettera,

III Odbiorcy danych osobowych:
1)podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, obsługa platform do kontaktów, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,

2) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

IV  Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

V. Obowiązek podania danych osobowych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania ze stron internetowych, w tym plików cookies, spowoduje zaprzestanie przetwarzania, a w konsekwencji ich usunięcie. Nie będzie realizowana usługa newsletter.

VI. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Muzeum danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.